New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
10.03.2008 10:23 پښتوادبي ملګري بورى

تردې وړاندي چې زه د پښتوادبي ملګري بوري په هقله يو څه وليكم غواړم چې د بوري د تاريخي شامځكې يو لنډغوندي انځور تاسو ته .......................... !