New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
31.10.2009 08:00 ځوانه !

ځوانه اې ځوانه جارسم له تانه ستا له ځوانۍ نه .................!


10.07.2009 07:33 د بوريوال كاكړ تازه غزل

بس هم دومره راته ګران دى بـــوريوالــه


28.06.2009 06:33 د ميني كر د زړه په مځكه كوو

چي نوم د يار په بده خوله وانه خلي دا احترام د رقيب ځكه كوو ..................................!


24.04.2009 02:05 ماشــــــــــــوم جنــــت !


14.04.2009 08:03 دعادل اڅكزي خوږ غزل

د خوار زړګي رحمان مزار مي رانـــه مـــه ورانـــــوه<br /> په مينه جوړ ښکلی يادګار مي رانـــه مه ورانــــــوه ................................!


20.02.2009 09:56 غزل _ هارون حكيمي

ډالۍ چې نه منې راوړی ګلاب بېرته وړمه<br /> زړګی مې درکړ تا کباب کړ کبا بېرته وړمه ........................... !<br />


10.02.2009 10:19 د عارف تبسم نوې غزل

دپښتنودکاروان غړي وائي<br /> زموږلارښوونه زموږرهبرنه کوي .......................... !


21.01.2009 09:29 زه درځم ته مه ليار ګوره !

دا منم چي انتظار خو<br /> د انګار تر منځ سوځاند وى<br /> د مرګي تر ترخو تريخ وى<br /> د اسمان تر ختو ګران وى<br /> هرساعت هره لمحه يې<br /> د اغزو پر سر ژو


31.12.2008 09:25 نـــــــــــوى كال !


30.12.2008 07:28 حالات

په مونږه څومره چه وختونه تیر شول<br /> هومره عبث میاشتی، کلونه تیر شول<br /> دا به تقدیر وه که مو خپله ګناه<br /> په ژوند مو څومره کړاونه تیر شول؟<br /


22.12.2008 11:42 غزل / سلطان زخپېل

دغه هم وايې چي شبنم پر ګلو ښه خوند كوي<br /> بيا ولي ګرزوې له مخه په لاسونو باران ................................ !<br />


21.12.2008 09:15 د جانان غم

د جانان غمه لیونی دی کړمه<br /> د رغیدو به درته څه ووایم <br /> ګیلی می ډیری په زړګی تیریږی <br /> ددی ګیلو به درته څه ووایم ................................... !


18.12.2008 11:56 غزل / سلطان زخپېل

د ارې غوندي زږه باڼه يې يو تر بله خېزي<br /> هلته مه ورځه سلطانه هلته زړونه رېبل كيږي ........................ !<br />


18.12.2008 11:04 محــــــبت

هـــــمیــشه بــــــه مـــــي ورب تــــــه دادعاکـــــړه<br /> محــــــبت دنــــازولـــــــي جـــــــانــــــان راکـــــــړه ....................


16.12.2008 11:11 غزل / سلطان زخپېل

بېلتون د غاړي غاړي رالى د كوهار په رنګه<br /> راسره مل دى خپل وجود مستعار په رنګه ................................... !<br />