New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
16.12.2008 11:07 غزل / ارسلاخان كاكړ

له شش محله په لمحو په خرابو بدل سو<br /> زما له زړه چي يې د ميني مرغۍ كټي كړلې ........................................ !


15.12.2008 11:38 تماشه يې كوه

ستا د بل كړي اور لمبې اوس غزوني كوي<br /> لر يې ستي كړ وار د بر دى تماشه يې كوه ........................................ !<br />


06.12.2008 03:05 غزل ته ډالۍ غزل

وې ليكه په زړه باندي<br /> سترګي د يار مړې غزل ....................................!<br />


04.12.2008 09:03 غزل / عبدالکريم عامر

نه مي رنځ رشک دئ نه له چاسره جګړه لرم<br /> ته په محل خوشحاله اوسه زه جونګړه لرم ................................................. !


02.12.2008 11:03 خرڅ شوی ذهن

قــــــــطــــار پـــکــــــــې ګــلــــــــونــــــــــه<br /> ول ول پـــــکـــــــــې ټــــالــــــــونـــــــه<br /> سـیــــنــګار ؤ پ


01.12.2008 10:54 د ارسلاخان كاكړ تازه كلام

ستا په انتظار كې پرما توره شپه سبا نه سوه<br /> اوس كه دي د وصل باران اوري زياته نه درځم ................................................. !


01.12.2008 10:18 د عارف تبسم نوې غزل

بيا يې زما د شنډو تبسم له ځان سره يوړو<br /> بيا د كوم ښائست تازه وږمې راباندي تېري سوې ............................. !<br />


01.12.2008 09:57 دسلطان زخپېل خوږ غزل

نن په باران كي بل باران را اوري<br /> د سترګو وسه پر ګرېوان را اوري ....................................!


30.11.2008 03:11 تيـــــــــــــــــــر يـــــادونـــــه

خړ سیندونه سیلابونه می یادیږی<br /> د وطن شنه شنه فصلونه می یادیږی .......................................... !


13.11.2008 10:59 شیطانان

درشـل د پښـتـنـو تـه چـې پـه بـد نـظـر کـتـه کـړی<br /> بـاچـا کـه د جـهـان وی دا انــسـان پــه کـاڼــو ولـو.............................!


10.11.2008 14:06 ګران وطن

مست یی بلبلان د باغ او بڼ سره<br /> مینه موږ لرو د خپل وطن سره<br /> دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی <br /> دا زموږه خوږ افغانستان دی ...............................


31.10.2008 09:33 د سندرو ګلستان

دغه ژونــدون چــې یــو نـیمګــړی شــان ارمــان يـادیـږی<br /> سـتــا پــه کــوڅــه کــې ډلــی ډلـی عــاشــقـــان یـــادیـــږی ...................... !


31.10.2008 09:21 سجدې

ستا دغفار کریم رحیم له نومو<br /> شی که قبول د طاعتونو سجدی .................................. !


31.10.2008 09:06 که خپل که بیګانه ده

په نوم د عدالت دی خو خیانت پکی چالان دی<br /> غریب پدی وطن کی د ماړه نس په ارمان دی ................................. !


30.09.2008 08:48 اختـــــــــــــــــــــــــــر

اختره خوشحالی ئې په جـونـګــړه د پښـتـون کې<br /> د لوی پښـتونـــخــوا دې پــښـتــنــو ته مبارک شه .................................. !