New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
16.05.2008 09:28 دبختيارځدراڼ يوه خوږه غزل !

اوس د بنګړي راپسې ټول مالت خبر کړي یــاره<br /> ماشومتــوب ښه ووپه مستیوکې بـــــلاخواږه و .................................. !


16.05.2008 09:06 غزل

راشه علت مي كه معلوم چې په ما څه شوي دي<br /> ياران واي زياته د يارانو د مجلس نه يم زه ....................................... !


16.05.2008 08:59 غزل

ډېره خاموشي شي چې مي زړه ستا په نوم وغورځي<br /> څومره شم يوازي كه څه هم پ ه شور كې اوسمه ...................................... !


15.05.2008 09:23 داسي كېدائ شي كه نه ؟

داسي كېداي شي كه نه<br /> دومره ممكن دي كه نه<br /> چې د يو خوب په شاني<br /> د يو ساعت دپاره .............................. !


15.05.2008 09:18 غزل

نه د خپل ځان او نه د بل كړي سړى<br /> مينــه رسـوا مينـه پاګل كـړي سړى ........................................... !


15.05.2008 09:02 غزل

بس په دې امېد تېروم ژوند له اندېښنو سره<br /> تېر به شي اخر واړه غمونه څه هلاكه ده ....................................................... !


02.05.2008 09:30 غزل

د پښتونخوا د ښايست ناوې په خيالي زلفو کې<br /> غوټۍ د اور د ګل ټومبلي خو څوک هيڅ نه وايي ............................... !


01.05.2008 12:00 دعارف تبسم يوه خوږه غزل !

دا سرمايه د زندګي سا تمه<br /> ستا د لاس هر ليك به خوندي ساتمه ................................ !


01.05.2008 09:37 زوال !!

د هرچا هېر وې <br /> لكه هېر د زمانې نقلونه<br /> هغه ښايست .............................. !<br /> هغه د ميني بازار<br />


30.04.2008 14:30 ارزو !!

بې له تنا او برښنا<br /> يوه نري بارانه وروسته اوريځ<br /> د غره پر سر خورېدائي ................................... !


30.04.2008 14:23 چېټنګ !


11.04.2008 10:22 غزل !

امن به چرته د نړۍ سي نصيب<br /> زړه د اسيا په تناره بدل سو ............. !<br />


11.04.2008 10:13 دجمال الدين مسافر يوه غزل !

وخت دېوالونه وهي ماته تته څه پېښيږي<br /> درځم به ستا تر ملاقاته تته څه پېښيږي ................. !


12.03.2008 14:29 څلوريځه !!!!

څه مي دخوب رنګه پر زړه يې څه مي نه يې په ياد<br /> <br /> لږ دي يادونه راپر زړه که ښه مي نه يې په ياد ............................ !<br />


12.03.2008 14:05 د سباوون په خاطر

راشه ته ما او زه به تا و بخښم <br /> پر تېر وتنو باندې کاڼي کښېږدو <br /> که مو په ګټه وای وهل د ولګو <br /> چې تابه زما او ما به ستا وهلې <br /> نو نن به ..