New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
09.03.2008 10:19 غزل !!!!

هرځاي هم ليلام دميني مه غواړه <br /> هرځاي خو اشنا لکه بوری ندی ......................... !


09.03.2008 08:51 دا زه څوك يم ؟

مسا پره د څو ورځو؟!! <br /> ستا په كلي كې <br /> بې كوره مېلمنه يم <br /> كوربه نه شومه هېڅكله <br /> تل مدام مېلمنه اوسم <br /> خو زه څوك يم ته پوهېږې ..........


06.03.2008 11:45 دعارف تبسم يوه غزل !

خپلوي او مينه مي فطرت ځکه ده<br /> په خپله وينه كې بورى پالمه ............................ !


06.03.2008 11:31 غزل !!

مځكه دي هر وخت د اظهار نوي ګلونه كوي<br /> څنګه هوا دې ده كــــــــــــــــــــــوهاره غزل نوې ليكم ........................ !


28.02.2008 16:26 ښه سو چي رالی جانان

روښتيا دي نه سي همېشه دا رنګه بد خوبونه <br /> ماښام مي مړ په خوب ليدۍ ښه سو چي رالی جانان ................ !


24.02.2008 17:56 غزل

نور لکه خوشحال وکړو په ډاګه د الفت اقرار <br /> وېره د رقیب او تهمتونه له زړه و باسو ............................ !<br />


15.02.2008 17:22 غزل

زموږ ناسور زخمونو ته يې عقل لېونئ شو نن <br /> ناست ګوته په غاښ له مسيحا څخه لار ورکه ده .................. !


10.02.2008 09:52 غزل !!

چي پرې ځانونه ژوندي وساتو بس دومره يو څه <br /> دځان په کور کي په خواست غواړو د ده څه مانده دي .................. !


10.02.2008 09:38 يوه لپه کرم !


29.01.2008 10:08 څلوريځه

نه چاته لاس نيسم اونه ورنه خيرات غواړمه<br /> زه مي خپل کلي خپل وطن لره ثبات غواړمه ......................... !


25.01.2008 13:57 څلوريځه

چې مرور شي جانان ....................... !


24.01.2008 09:02 دماشوم خوب !

يو څه ستړياوي<br /> يوڅه شپه وي کوچنۍ <br /> نه په ګرمۍ<br /> نه په غوماسو خبر .......................... !


24.01.2008 08:52 غزل

اوس ماتوو د ديدن تنده ستا د ناستي په ځائ <br /> هر ما زيګر د بر ګودر تر وچ چناره ورځو .................... !


21.01.2008 08:49 مات زړه !

شو مي راتنګ د وخت له ظلمه زړګی <br /> ځکه مي وغوښتلو ..................... !<br />


21.01.2008 08:42 غزل

قاتل معلوم دئ موږ پر بل سړي ګمان نه لرو <br /> خو ناوسي ده د بدل اخيستو توان نه لرو ................... !