New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
21.01.2008 08:30 د بارودو سوداګر !


18.01.2008 11:48 غزل

يو څه مي زړه راته اشنا زړې کيسې تيري کړې <br /> بل د بوري ژړ مازيګر دی بيا مي ته يادېږې ............... !