New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
27.09.2008 07:58 يه مياستې !

چې هغه وګوري دا ستاپه لوري<br /> نو يادوه ورته څه<br /> ورته كوه يو څه نا څه زمزمه ................................................... !


18.01.2008 10:38 کنګڼ !

کاش چې باهو واي <br /> ستا د دې ښکلي مړوند <br /> تا ډېرپه مينه <br /> تاډېر په شوق او غرور ........................ !