New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
20.02.2009 10:09 ته يو څو كاكړۍ وكه !

ته يو څو كاكړۍ وكـــــه<br /> له زړو زنګ اخي نازكه .............................!


15.05.2008 08:14 كاكړۍ غاړي !

غاړي د پښتو د فوكلوري شاعرۍ هغه په زړه پوري صنف دى چې له مدو مدو راهسي يې د سهېلي پښتونخوا په غرونو او رغونو كې ازانګې راپورته كيږي ...................