New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
06.04.2009 11:09 كوټه : د خاټول ګل مشاعرې رپوټ اوعكسونه !

د جنوبي پښتونخوا د مركزي ښار كوټي د فعالي ادبي ټولني ’’ پښتوادبي غوځنګ ’’ له اړخه د خاټول ګل دوديزه مشاعره .................................................!


23.02.2009 11:14 كوټه : د سيمينار راپور او عكسونه


30.12.2008 08:57 د امن د مشاعرې رپوټ او عكسونه !