New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
28.06.2009 09:04 نارې مي ولي نه اورې ؟

پاکستان يو ځل بيا امريکا ته خواست وکړ چي د بې پايلوټه الوتکو بريدونه ودروي ..............!


20.01.2009 10:14 بـــــــوش اوكـــه چمپ ؟


21.12.2008 12:36 په ما دي كړي په تا وسه !

راپسې مه غپېږه سپيه<br /> ستا د مېرمني په سلا راغلى يمه ......................... !<br />


28.09.2008 12:38 پاته شه مړه خير دى !

ګران كه ځي واك يې د ځان دى<br /> زما تر مرګه د غرو ميان دى ..................................!


27.09.2008 12:57 ورغاړيوتې هم شم !

چې سترګي توري كړې لكۍ ورپرېږدې<br /> خبر يې زما په كـــــــــمـــــــــــــزوري جانانه .................................. !<br />


23.09.2008 12:18 ما به هم درسره بيايې !

مـــــوږ يـــــــې نــــه كــــوو يــــاري <br /> چـــــي خلــــك خــــوا پـــه بــــدوي .......................................... !


22.09.2008 13:13 د دا نورو به څه چاره كوم ؟؟؟؟

كـــــــــــــــه راځـــــــي نـــازك د راســــــي <br /> پـــه شپــــو ځنــــډ څـــلــــه كښېبــــــاسي ....................................!


19.09.2008 14:43 ملګرتيا ده كه د ................... ؟

مادرته ويل پوره بې نكړې<br /> د يارانې خبري ګراني دي مينه ............................. !


10.09.2008 10:37 ما دا ورځ له خدايه غوښته ................ !

خــداي بــه دي زلفـــي پـه لاس راكــړي<br /> مــــــــــــــاتــه د كلــــي ماشومـــان دعـــا كوينـــه ..................................................... !<br />


10.09.2008 10:25 چېـــري يــــې وړې .......... !

يمه بېكسه راته اور دا ستا ياري ده<br /> جانانه مجبوري ده پر بله خوا به ځمه .......................................... !<br />


09.09.2008 10:05 يوعكس په سلګونو خبري !

بورا به خداي په ګلو موړ كړي<br /> ماليــــاره ستانيمګړى نيت مي ژړوينه ....................................... !


08.09.2008 10:12 يوعكس په سلګونه خبري !

يوزخم ندى چې به جوړ سي <br /> هزار زخمونه مې پر زړه دي وبه مرمه ............................... !