New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
27.09.2008 06:00 يــــــوالـــــــى

په دې خاطر چې د پښتون افغان ملت تر ميان واټڼ راكم او اړيكې ټينګې شي او دوي ټول يو د بل په ښه او بده خبر شي د كوهار له لاري يو وړوكى ګام پورته ......