New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1
23.01.2009 10:35 راځى چي ’’ د لمر په پله ’’ پسې لاړ سو !

عارف تبسم چي د بوري په ښار پوري د يوه سمسور كلي ’’ خنكۍ ’’ يوښائسته ځوان ،پر قام وطن او ژبه مين پښتون ،پر نړۍ ګرزېدلى ، ځيرك ليكوال اوتكړه شا