New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

مات زړه !

21.01.2008 07:49

شو مي راتنګ د وخت له ظلمه زړګی
ځکه مي وغوښتلو
په خواست له خدايه مرګی
له پاسه رالئ ځواب
که له تا واخلمه سا
نو بيا به هغ مدعي ته
ته اوايه څه ورکړم زه ؟
څوک چي دعا کي له ما
مدام ژوندی غواړي تا