New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

څلوريځه

25.01.2008 13:57

                            پرسړي تنګ شي کلی کور چې مرور شي  جانان
                            ورته ژوندون ښکاري پېغورچې مرور شي جانان
                            ژوندون ښکلا،مينه،هوس او  رنګيني  وبايلي
                             پکې خوند پاتي نشي نورچې  مرور  شي  جانان