New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

څلوريځه

29.01.2008 10:08

                                          نه چاته لاس نيسم اونه ورنه خيرات غواړمه
                                          زه مي خپل کلي خپل  وطن لره ثبات غواړمه
                                          زموږ پرحال چې ټکوي دخوشحالۍ لاسونه
                                          وهغو  خلکو  ته  زموږ  رنګه حالات غواړمه