New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

يوه لپه کرم !

10.02.2008 09:38

ستا وه درته مي نيولي دواړه لاسه
ته قبوله مي دعا کړې لويه خدايه
چي توفير د ښه او بد ورباندي وکړم
کړې مي پوه او عقل را کړې لويه خدايه
چي ده شپې له توري غېږي ځخه ووزم
ده وس سترګي مي بينا کړې لويه خدايه
عمري مي کړې قلم او هم مي ژبه
ته ګويانه په روښتيا کړې لويه خدايه
دا ده جهل اوږده شپه زموږ پر کلي
نوره تېره کړې سبا کړې لويه خدايه
نور څه نه يو ده کتاب او او قلم مينه
زموږ په زړونو کښي سېوا کړې لويه خدايه
دغه تور ده کاڼو زړونه زموږ د ټولو
هم نري او هم صفا کړې لويه خدايه
انتشار مو ده مرګي په سفر بوزې
هر خوابدئ راپخلا کړې لويه خدايه
سپين کفن کښي په رفتن زموږ له منځه
ده نفاق توره بلا کړې لويه خدايه
موږ راغونډ پر يو محور کړې لکه ستوري
هر بدخوامونيمه خواکړې لويه خدايه
ده چا موخه چي زموږ له منځه وړل دي
ته يې غرق ته يې پنا کړې لويه خدايه
لکه زموږ کډل هم داسي پرې راګړوبه
دا ده ځان شاهي کلا کړې لويه خدايه
ته ناصر سې ده نړۍ د مظلومانو
ده ظالم خونه تالا کړې لويه خدايه
هره خوله له خندا ډکه هر يو زړه ته
ور قرار ورکه ژړا کړې لويه خدايه
موږ هم ډېر کلونه تېر کړل په ماتم کښي
نور موخوږ ژوندون پخواکړې لويه خدايه
هره ورځ مو ده اختر کړې شپه دقدر
هر ويرجن مو په نڅا کړې لويه خدايه
هر موسم مو پسرلئ کړې هره دښته
بياخاټول او بيالالا کړې لويه خدايه
ده رحمت په لپو ولمانځې دا خاوره
ده ډوکال کډه په شا کړې لويه خدايه
هر وګړئ لرې ښاد ده هري سيمي
ده ثوباتوغوټۍ واکړې لويه خدايه
ستاوه درته مي نيولي دواړه لاسه
ته قبوله مي دعاکړې لويه خدايه
پښتانه پکښي اوسيږي هر يو کلئ
جوړ جنت د پښتونخوا کړې لويه خدايه