New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل !!

10.02.2008 09:52

                             دئ خوخپلواک دئ ځکه ولاړو د ده څه مانده دي
                               کاږو به موږ پړې له غاړو د ده څه مانده دي
                               هلقونه وچ سر مو په لمر تلي په مزکه سوځي 
                                 که ژاړو ما او تا به ژاړو د ده څه مانده دي
                                 دئ جنتي دئ هم په دې جهان هر څه ورحاصل
                               موږ هسي شپې د ژوند رانغاړو د ده څه مانده دي
                               چي پرې ځانونه ژوندي وساتو بس دومره يو څه
                              دځان په کور کي په خواست غواړو د ده څه مانده دي
                              که حقيقت سي نه جانان دئ نه يې خوئ د جانان
                                  موږ لېوني ورباندي وياړو د ده څه مانده دي
                                     راځه په خپله ده وطن لېوال غوږونو ته موږ
                                   زېرئ د روڼ سباوون راړو د ده څه مانده دي
                                زموږ خوشحالي يوه خوشحالي ده بوريواله او هم
                                    يو د بل غم ژاړو په دواړو د ده څه مانده دي