New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل

24.02.2008 17:56

راشه چې پخلا شو نفرتونه له زړه و با سو
دروند کاڼی پرې کښېږدو تېر وختونه له زړه و باسو
تېر به واړه هېر کړو داسې هېر چې راپه یاد نشي
غاړیوزو یو بل ته ګمانونه له زړه و باسو
تېرې په خندا چې کړو د پاته ژوندون پاته شپې
نن به م و په ګډه ټول غمونه له زړه و باسو
نور لکه خوشحال وکړو په ډاګه د الفت اقرار
وېره د رقیب او تهمتونه له زړه و باسو
جوړه به کډل لکه حمزه کړو په ځنګل کښې موږ
یو د بل په مینه کې کورونه له زړه و باسو
راشه بوریواله چې لمحې د ویصال ولمانځو
نور به د فراق ترخه یادونه له زړه و باسو