New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ښه سو چي رالی جانان

28.02.2008 16:26

                                                         

                                                    غزل      

                        هره ګړۍ مي يادېدۍ ښه سو چي رالی جانان
                                            تر سترګو سترګومي کېدۍ ښه سو چي رالی جانان

                        وه به يې تل په هر حالت کي وسوسه راسره
                                           لکه خپل ځان نه هېرېدۍ ښه سو چي رالی جانان

                        له مدو روسته به يو بل ته په ځير ځير وګورو
                                            له غرو راپورته سوه سپوږمۍ ښه سو چي رالی جانان

                        نور يې بېلتون يوه لحظه هم د ګاللو نه وو 
                                            زه مړه کېدم له يکړۍ ښه سو چي رالی جانان

                        نن مي تر نور کله سېوا وه اندېښنه د ديدن
                                             هم مي باڼو ډېر رپېدۍ ښه سو چي رالی جانان

                        روښتيا دي نه سي همېشه دا رنګه بد خوبونه
                                             ماښام مي مړ په خوب ليدۍ ښه سو چي رالی جانان

                       بې ياره خونه د محبس ده بوريواله نړۍ
                                            وابخلو خوند له زندګۍ ښه سو چي رالی جانان

                      هره ګړۍ مي يادېدۍ ښه سو چي رالی جانان
                                             تر سترګو سترګومي يادېدۍ ښه سو چي رالی جانان