New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل !!

06.03.2008 11:31

 

ته چې را ياد شوې زما ياره غزل نوې ليكم

                         يو وارې بيا نن ستا د پاره غزل نوې ليكم

 

په توره شپه كې د الهام ستوري را اوري په ما

                          قصدمي دى كړى تر سهاره غزل نوې ليكم

 

خبرې اوس  له ځان سره په شاعري كې كوم

                        يمه روان پخپله   لاره غزل نوې ليكم

 

بيا دي لمبه را پورته شوه د بورېوالې مينې

                                را غلى يمه ستا تر ښاره غزل نوې ليكم

 

د روزګار غم له هره كاره څخه و ايستمه

                              له مودو پس يم په قراره غزل نوې ليكم

 

مځكه دي هر وخت د اظهار نوي ګلونه كوي

                   څنګه هوا دې ده كــــــــــــــــــــــوهاره غزل نوې ليكم

 

زه تبسم ستا د كاروان مل يم له ډېره وخته

                                    ځكه خو نن عارفه ياره غزل نوې ليكم