New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

څلوريځه !!!!

12.03.2008 14:29

 

 

                                     څه مي دخوب رنګه پر زړه يې څه مي نه يې په ياد

                                              لږ دي يادونه راپر زړه که ښه مي نه يې په ياد

                                    وخت هم عجبه فېصلې وکړي د زړونوتر ميان

                                               ستا په کوڅه کې راتېرږم ته مي نه يې په ياد