New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ارزو !!

30.04.2008 14:30


چې واي همېش دا رنګه ښكولى موسم
لمر په كوهارپټېدائ
اوسپين بورى يې پر تيارو سپارلائي
بې له تنا او برښنا
يوه نري بارانه وروسته اوريځ
د غره پر سر خورېدائي
له دې نزدې
او شاوخوا باغونو
نرۍ هوا راوړلائي
خوږې وږمې پر اوږو
موږ چرته ناست وائي يكړ
له خلكو لري
بېخي لري يو ځاي
بس چې كتلائي مويو بل ته په ځير
هم مو ويلائي
و يو بل ته اشنا
هر هغه څه
څه چې مو زړونو غوښتائي