New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

دبختيارځدراڼ يوه خوږه غزل !

16.05.2008 09:28


                               ژبي څـــــــــکلي ستــــــاله شونډودرښتیاخواږه و
                               تر رګـــه رګــه رسېـــــده ستـــــاد اروا خــــــــواږه و
                               زه وارخطــــــــــاومــــه ولاړ چې راکاتــــــــه دکاږه
                               هغه کاتــــــه دنااشنــــــاڅـــومره اشنـــــــا خواږه و
                                اوس د بنګړي راپسې ټول مالت خبر کړي یــاره
                                ماشومتــوب ښه ووپه مستیوکې بـــــلاخواږه و
                                ولې به سترګې واروي په ګریوانونواوښــــکې؟
                                که دژوندون تېریښت ته ګډزما وستــاخواږه و
                                بختیـــاره داسې نری درد ورسره مـلګری ولـــو
                                دجانان غم وپه سلګیو کـــې دنیـــــا خــــــواږه و