New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل

16.05.2008 09:40

 
زموږ پر زړګي اوري خو اشنا له خياله و اېستو
خپل چې بېګانه سو نو هر چا له خياله و اېستو
توري شپې زما د نصيب توري خوني وراني كړې
نه راځي انګڼ ته مو سبا له خياله و اېستو
هيڅ ويلائ نه سو خو يوې ګيلې وژلي يو
موږ سره له اوښكو بې پروا له خياله واېستو
څه وسو له ماسره درك يې راته نه لګي
كور مي چاهوار كړ كه دا تا له خياله واېستو
لراوبر منظر د بې وسۍ راسي په سترګو كې
ناست په انتظار يو ساقي بيا له خياله واېستو
دخو درنه لاره د ژوندون ګوره جدا كړله
دا دى بوريوالـــه كه هم تا له خياله واېستو