New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

دتكړه شاعربختيار ځدراڼ يو خوږ غزل !

03.06.2008 14:23

غزل

که داغزوپه منځ کې سره ګلـــــــــــــونه نه وای پیدا

ژوندون به دومره دښکلا رنـــــــګــونه نه وای پیدا

کـه په نیتــونو د ګاونډ د رقیبــــــــــــــــانـو کیـدای

مونږ به ټول عمرخپل خاټین کــورونه نـه وای پيدا

زړونه که کاڼي وای،احساس عاطفـه نه وای پکې

دژوندتریښت ته به مــــــــــو ښه رازونه نه وای پیدا

څنګه به مونږدخوشحالۍ احساس کاوه مـــــلګرو

که چیرته دردنه وای پیدا، غمـــــــونه نـه وای پیدا

دچاتشویــق دی چــې بختیــارته دا همت وربیښي

   ګڼې په شعر کې به یې لــوړخیالــــــونه نه وای پیدا