New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ّبې ځايه كوشش !

03.06.2008 14:31

 

دوو کسانو يوه المارۍ د يوې ودانۍ لوړ منزل ته خېزوله نو له يوڅه وخته وروسته ډېر ستړي او په خولو كې ډوب شول خو المارۍ يې يوه پالكۍ هم پورته ونه خېزوله .

يوه تن چې سا يې لنډه لنډه كېده او د تندي خولې يې پاكولې دا بل ته اويل  :

" داسي ښكاري چې د دې المارۍ هغه بل منزل ته خېزول زما او ستا كار ندى "

 هغه ورته اويل  :     پورته !

                                ما خو ویل چې كښته يې وړې !