New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

د محقق،نقاد او شاعر سعيدګوهرلمانځنغونډه !

13.06.2008 06:33

                                            
                                    تــه كـه يې نـه منې  دنيا يې منــي
                     " سعيد ګوهر" سعيد ګوهر دى ا شنا

 دپښتوادبي ملګري بوري ترڅارنه لاندي د پښتوادب د نوميالي اديب،محقق،نقاداوشاعر سعيدګوهرپر فن او شخصيت دوه ورځنۍ لمانځنغونډه كيږي .په دې درنه او پرتمينه غونډه كې به د لويي پښتونخوا له بېلابېلو سيمونه راغلي ليكوا لا ن او ادب پوهان دمحترم استاد  سعيدګوهرپر فن او شخصيت مقالې وړاندي كوي .دنوموړې غونډي د پرانستني څره به د بوري  ولسوا ل ښاغلى سردارجهانزېب خا ن لوڼى پرې كوي . دپښتوادب له مينه والو څخه په دې ادبي غونډه كې د زړه له تله دګډون هيله كوو.


         دګډونوالو دپاره
ځا ي  :  د بوري د ولسوالۍ د شوراتالار
              لومړۍ ورځ  ( پنځلسم جون )
پرانستنه : ماسپښين څلور بجې
دمقالو لومړۍ برخه : مازيګر شپږ بجې
دويمه ورځ  ( شپاړسم جون )
دمقالو دويمه برخه : سحار نهه بجې
دمقالو دريمه برخه :  ماسپښين څلور بجې
آزاده مشاعره  : ما خوستن نهه بجې


تماس
بوريوا ل كاكړ
ګرځنده ټليفون شمېره

0334-2320-915
ايمېل اډرس
boriwalkakar@yahoo.com


ستاسو د راتګ په هيله :
                               پښتو ادبي ملګري بورى  جنوبي پښتونخوا