New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

انځوريزي كاكړۍ !

21.08.2008 09:53

غاړي د پښتو د فوكلوري شاعرۍ هغه په زړه پوري صنف دى چې له مدو مدو راهسي يې د سهېلي پښتونخوا په غرونو او رغونو كې ازانګې راپورته كيږي . د پښتو شاعرۍ په اولسي څانګه كې كاكړۍ غاړي له ټپو وروسته دويم صنف دى چې په يوه ډېره پراخه سيمه كې دوام او شهرت لري .

                ( دا كښته يو څوانځوريزي كاكړۍ د كوهار د مينه والو دپاره)

.............................................................................................................................................................................