New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل !

05.09.2008 08:43
ورځ می شپه سوه چی په لوری زما راغله
دیار غم وو لکه توره بلا راغله


په کوم لوری به ترې ځان ژغورم دتللو
دقسمت لوبه له مخ او له شا راغله


ورته کوز به دحسینو وي سرونه
که دبخت ستاره مخ ته دچا راغله


دا چی اوري می پر مخ باران داوښکو
زما دفکر په اسمان کی خو بیا راغله


شېخه هیر به دي اذکار شي که دې مخته
پښتنه دجنت حوره پر خوا راغله


څه ازارمی دئ اخیستئ نه پوهیږم
چی لړۍ زما پر عمر سیاه راغله


عمری او بخت خو دومره سره لرې
لکه څوک چی وای ځوانی دبوډا راغله                                                                                           په پښتنه مینه
                                                                                         محمدعلی عمری
                                                                                    جنوبی پښتونخوا مسلم باغ