New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

پرون او نن !

06.09.2008 09:33

                     
                    

                         پرون دې په قلم،كتاب،راديو ګوتـې وهـلې
                       خو،نن دې تيليفون او تيلويزون ته لاس رسيږي


                     چې،كله خوار مسكينه!انټرنيټ په ګوتو در شـي 
                    نو ،بيا دې نړيوال عصري ژوندون ته لاس رسيږي