New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

يوعكس په سلګونه خبري !

08.09.2008 10:12

 

                                       يوزخم ندى چې به جوړ سي
                                هزار زخمونه مې پر زړه دي وبه مرمه

  ( دپاكستان د "جنګ " ورځپاڼي څخه په مننه )