New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

يوعكس په سلګونو خبري !

09.09.2008 10:05

                             

                          بورا به خداي په ګلو موړ كړي
                       ماليــــاره ستانيمګړى نيت مي ژړوينه

 (دپاكستان له "جنګ "ورځپاڼي څخه په مننه )