New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

د مینې انګړ !

09.09.2008 11:59

 

 ای ښـکلـیـه ستـا د حـسن پـلــوشــی بــه مسکیدی
ستا سـترګــو پــښــتـنـو کـې بــه د ورایـه ځـلـیـدی

یو ټـال دی پـکــې جوړ کړو ښه د میـنـې مـزیـدار
د مـیـنـې پـه ټـالـۍ پــه زنـګــیـدو بــه خــوریــدی

سـجــده د عـبـادت وه تــا د میــنـې کــړه یــاري
د مـیــنـې عـبـادت کــې دی سـجـدو تــه ټـیټـیــدی

انـګار د مـحــبــت ؤ سـره لـمــبه شـولـه د میـنـې
د مــیــنـې سـره لــمــبـه وه پــه لـمـبــو بــه ســـوزیـــدی

بــنــډار د عــاشـــقـۍ ؤ د میــنــې پـه انــګـړ کـې
د مـیـنـې دی انــګــړ تــه پــه راتــلــو نــه مــړیــدی

د مـیــنـې پـــیـمـانــه وه د نسـیم سـتـوری په لاس
پـه تـول د مـیـنـې تــول ؤ پـه تــولــو بــه زیـاتـیـدی