New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

چېـــري يــــې وړې .......... !

10.09.2008 10:25

                       يمـــه بېكسه راتــه اور دا ستا يـــاري ده

                      جانـانــه مجبـــوري ده پر بلـه خوا به ځمه