New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ما دا ورځ له خدايه غوښته ................ !

10.09.2008 10:37

                      

                       خــداي بــه دي زلفـــي پـه لاس راكــړي

                         مــــــــــــــاتــه د كلــــي ماشومـــان دعـــا كوينـــه