New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ملګرتيا ده كه د ................... ؟

19.09.2008 14:43

 

                                      ما درتــه ويـل پـــوره بـــې نكـــړې
                                      د يارانــــې خبـــــري ګرانــــي دي مينـــــــــــه

                                         .................................................................................

                                                 ستـا بېــــــلتــــــــــون بـه وړم تر كمه

                                                 كـــــــــــــــه يو كال دى تېر بې كمــــــه