New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

د دا نورو به څه چاره كوم ؟؟؟؟

22.09.2008 13:13

 

     كـــــــــــــــه راځـــــــي نـــازك د  راســــــي  

   پـــه شپــــو ځنــــډ څـــلــــه كښېبــــــاسي

..................................................................