New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

پاته شه مړه خير دى !

28.09.2008 12:38

 

                                         ګــــــــران كه ځي واك يې د ځان دى
                                 زما تر مرګه دغــــروميــــــان دى

                ....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................