New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

که خپل که بیګانه ده

31.10.2008 09:06

که خپل که بیګانه ده

چا وران کړو دا وطن چا تری لوټ کړی خزانه ده
که خپل که بیګانه ده
چه خپل یی ورانوی بیا د پردو نه څه ګیله ده
که خپل که بیګانه ده
هر چا تر خپله وسه دا وطن کړلو خراب
څوک ناست دی بلډنګو کی په ډالر کوی حساب
څوک پروت دی په خیمه کی له یخنی نه شو کباب
هر چا ده غږولی د خپل خوښی ترانه ده
که خپل که بیګانه ده
په نوم د عدالت دی خو خیانت پکی چالان دی
غریب پدی وطن کی د ماړه نس په ارمان دی
دا ملک چاته جنت چاته په مثل د زندان دی
هستی یی رانه لوټ کړه د ډالروزمانه ده
که خپل که بیګانه ده
خلک لاړه تر کیهانه موږ په خپلو کی جنګیږو
پدی عصرو زمان کی د پردو په ډول ګډیږو
نفاق او تربګنی کی هیڅ مطلب ته نه رسیږو
وطن په نامه یو شی صرف همدا یوا چاره ده
که خپل که بیګانه ده
ټینګ عزم افغانی او ورورګلوی مو سعادت دی
وطن ته د با دردو هیواد والو ضرورت دی
یووالی اتحاد زمونږه پوهه دی همت دی
وطن به شی اباد که دا مو عزم او اراده ده
که خپل که بیګانه ده