New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

سجدې

31.10.2008 09:21

سجدی
ستا د رضا دامیدونو سجدی
ربه ستا در کی د عذرونو سجدی

د ګناهونو نه منزلونه جوړ دی
غواړم ادا د ګناهونو سجدی

ستا دغفار کریم رحیم له نومو
شی که قبول د طاعتونو سجدی

زاهده ځانله چه مغروره نه شی
زه یم پیرو د پاکو زړونو سجدی

څوک دی عابد ستا ددوزخ له ویری
څوک کړی سجدی د ثوابونو سجدی

چه مسلمان دی او قایم په خپل دین
کړی پنځه وخته د فرضونو سجدی

که افغانی وطن کی صوله راغله
زه به ادا کړم د نفلونو سجدی