New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

ګران وطن

10.11.2008 14:06


دا مو د خاپوړو کلی کور دی
دا مو د نیکو د توری زور دی
ورک به شی غلیم چه مخ یی توردی
سر به تری قربان کړم د بدن سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی

لوړ چه په هوا کی یی بازان ګرځی
هلته په ځنګلو کی یی زمریان ګرځی
جوړ په سردرو کی یی طوطیان ګرځی
مست یی بلبلان د باغ او بڼ سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی


دا وطن خوشحال غوندی بچیان لری
دلته کی نازو انا لمسیان لری
لوی احمد شاه ستر نوم په جهان لری
ساتو به یی شاړی د چمن سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی

وګوری هرات دی که لغمان
یا که ننګرهار دی که جوزجان
پورته قطغن که بدخشان
غرونه یی ښه ښکاری دمعدن سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی

وایی هریرود اوبه خوږی لری
سیند د ارغنداب جګی څپی لری
ګوره د کنړ سیند څه نخری لری
جوړی تری بیالی دی د سربند سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی


دا وطن زموږه افتخار دی
دی کی موعزمت دنیکه پلاردی
دا د افغانی کلتور یادګاردی
لاس په ګریبان ګرځوله دشمن سره
مینه موږ لرو د خپل وطن سره
دا وطن په موږ باندی ډیر ګران دی
دا زموږه خوږ افغانستان دی