New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

شیطانان

13.11.2008 10:59راځـی چـې حــج تـه لاړ شـو شـیـطـانـان په کاڼـو ولـو
چې قـام څوک خـرڅـوی هـغـه مشران پـه کاڼـو ولـو

درشـل د پښـتـنـو تـه چـې پـه بـد نـظـر کـتـه کـړی
بـاچـا کـه د جـهـان وی دا انــسـان پــه کـاڼــو ولـو

بـیـلـتـون ســره چـې مــل وی د نــفـاق اور بـلـوی نـو
دی خـپـلـه کــه جـانـان وی دا جـانـان په کـاڼــو ولو

چې مخامـخ دا سـتـا وی پشیشاه چې د بـل چـا وی
هـمـدا مـــنــافــقـان خـــو د جــهــان پــه کـاڼـــو ولـو

ستا کړی کار چې اخلی او دعوه پری د خپل ځان کړی
راځـۍ د داسـی خــلــکـو خـو ایــمـان پـــه کاڼــو ولـو

د بـــل ډول تــه ګـــډیــــږی او د خــپــلـــه ډولــــه لــــری
نـسـیـم سـتـوریــه راځــه دا غــلامــان پــه کـاڼــو ولـو