New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

دسلطان زخپېل خوږ غزل

01.12.2008 09:57

غزل


نن په باران كي بل باران را اوري
د سترګو وسه پر ګرېوان را اوري
موږ به تر څو د ګل ګېډۍ درلېږو
ستاسي له لوري تل ازغيان را اوري
د دوږغي خوب دتعبير دپاره
پر جنتي خاوره بمان را اوري
زما ځواني هيلي دي زېندۍ كړې ټولي
ستاپر ګل پوښ موټر ګلان را اوري
پر خورومه د خپل سر لوپټه
د سهار پرخه پر سلطان را اوري