New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل ته ډالۍ غزل

06.12.2008 03:05

 

خوښ مي دى په دې غزل

ژوند ته دى نژدې غزل

فكراو هنرته مي

پروت دى په سجدې غزل

تانه بغير داسي دى

ژوند بې قافيې غزل

دغه به مي وس ولا

رامي وړو تردې غزل

تاچې راكتلي دي

دا د دې لمحې غزل

وې ليكه په زړه باندي

سترګي د يار مړې غزل

زه به درته څه وايم

ته چې راكوې غزل

ماته يې ليكلې ده

زار د يار له دې غزل

ژوند ته يې نژدې ګڼه

دا د حسينې غزل