New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل / سلطان زخپېل

16.12.2008 12:11

غزل

بېلتون  د غاړي غاړي رالى د  كوهار  په رنګه

راسره مل دى خپل وجود د  مستعار   په  رنګه

هغه  سړى  چي  به  همېش لكه  طوطي ږغېدى

نن  په  كي  غواړمه  ګايونه  د  اخبار  په  رنګه

د بل  په  ډېره  ناترسۍ  باندي  هم باك نه راځي

لتا مي  هسي  زړه  رالږ  سي  د  بيمار په  رنګه

لكه  پلزن  بيا  دي  پر  پلونو  سودايي  ګرزمه

بيا خپل وجود له څړيكي غواړم د پرهار په رنګه

 

سلطانه لږ وخت به دي ګران كړي او لږ ناز به دي وړي                                                        

تــه بـه  هم  هېــــر  ســې  د  يــارانو  د  مـــزار  په  رنګه