New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

د جانان غم

21.12.2008 10:15

د شوګیرو به درته څه ووایم
د ژړیدو به درته څه ووایم

چه دی په مینه کی لوګی لوګی شوم
د نا کردو به درته څه ووایم

د جانان غمه لیونی دی کړمه
د رغیدو به درته څه ووایم

چه په وعده باندی وفا ونکړی
د تش وعدو به درته څه ووایم

ګیلی می ډیری په زړګی تیریږی
ددی ګیلو به درته څه ووایم

زړه می د مینی په دریاب لاهو شو
د ډوبیدو به درته څه ووایم

د افغانی زړګی کی مینه د یار
د هیریدو به درته څه ووایم