New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

په ما دي كړي په تا وسه !

21.12.2008 12:36

                                 

 

                                      راپسې مه غپېږه سپيه

                        ستا د مېرمني په سلا راغلى يمه

 

                                 ______ ! ______