New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

نـــــــــــوى كال !

31.12.2008 10:25

اې د نړۍ پر مخ ابادو خلكو
اې نازولو او اې ښادو خلكو
اې بختورو او ازادو خلكو
مباركي اخلى نڅاوي كوى
دخپل وطن د خپلواكۍ اتلان
ساتى په  ياد ورته دعاوي كوى
دچاله رويه چي خپلواك ياسته نن
بس نور له هرڅه نه بېباك ياسته نن
اخلى خوندونه دژوندنون له خوږو
دخپلواكۍ پاسته زنګون له خوږو
د نوي كال د لومړۍ ورځي لمانځل
بس هم له تاسو سره ښه ښايي چي ويه لمانځى
بس هم له تاسوه سره ښه ښايي چي وكړى نڅا
تاسو خو نه لرى هيڅ خنډ د پرمختګ لاره كي
ستاسو خو هر څه دي د ځان په خوښه
 تاسو هريو  د سباوون فيصلې
د ژوند د چارو د بدلون فيصلې
پر هره لاره د هر يون فيصلې
بس چي كوى نو له چا حال نه كوى
بس چي هر څه غواړى رسيږي درته
بيا به لمانځل دنوي كال نه كوى ؟
نه دا مو نه منمه !
دا خوښه نه ښايي له تاسو سره
تاسو چي وياړ د خپلواكيو لرى
تاسو چي وخت د خوشحاليو لرى
تاسو چي ژوند د نېكمرغيو لرى
ځكه خو حق د تبريكيو لرى
زه هم په حېث د افغان
زه هم په حېث د پښتون
مباركي دركوم
او دا ارزو لرمه
چي تل دي اوسى ازاد
مه سى په ژوند كي ناښاد
خودا يو خواست كومه !!
 چي راته مه واياست دا !
چي’’ ستا دي هم سي نوى كال مبارك ’’
مباركي يوازي تاسو اخلى
زه مي دې خپل ظمير ته ژمن ښه يمه
ماته كه واياست نو پېغور يې ګڼم
دغلامۍ پر لمن تور يې گڼم
هغه په دې چي لا غلام يمه زه
لا په لټون يم د ځان
لا خو ګم نام يمه زه
لاخومي واك دى د بل
لا خو مجبور يمه زه
لاخو مي كور دى پرېدى
لا خو مزدور يمه زه
لا خو مي هر څه لوټي
لا خو محصور يمه زه
لا خو مي حق نه مني
لا خو منصور يمه زه
لاخو مي وژني په ورور
لاخو مي وران غواړي كور
لامي مكتب سوځوي
لا مي تياره كي ساتي
لا مي پسې په كلتور
لا مي په پت ګډ دى چور
نوځكه خواست كومه
د نوي كال مباركي رانه كړى
او ومي نه مينځى په مالګو پرهار
تاسو يې لمانځى او تازه ساتى ياد
دا چي اوسېږى په نړۍ كي ازاد
زه به په دې راپارومه همت
زه به په دې نوى كومه خپل هوډ
زه به په دې بيا خبرومه خپل قام
چي غلامۍ باندي مو دا دى يو كال بل واوښتو
                      
                (  ۲۸م دسمبر ۲۰۰۸ )