New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

غزل _ هارون حكيمي

20.02.2009 10:56

ډالۍ چې نه منې راوړی ګلاب بېرته وړمه

زړګی مې درکړ تا کباب کړ کبا بېرته وړمه

زما د زړه هيلې تر تاداستا په نوم پايېدې

اوس چې دې ياره ځواب راکړ ځواب بېرته وړمه

څپو وهلی يم ساحله هله لاس راکوه

تڼاکې زړه د ستړي ستري  حباب بېرته وړمه

د نغه ګر ملنګ په نوم يې يو بل هم وژلی

ځمه زه هم له دغه کلي رباب بېرته وړمه

هارونه ما چې ورته سترګو کې څو زيري وروړل

اوس ترې انځور د خپلو اوښکو درياب بېرته وړمه