New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

28.09.2008 11:27 اختره !

چاله خپلوان راولې <br /> چاله احساس د بېلتون ..................................... !


28.09.2008 10:53 تیر یادونه !

په اختر کی د ځوانانو ډلی ډلی<br /> ها میلی او اټنونه می یادیوی ................................................ !


27.09.2008 08:58 يه مياستې !

چې هغه وګوري دا ستاپه لوري<br /> نو يادوه ورته څه<br /> ورته كوه يو څه نا څه زمزمه ................................................... !


27.09.2008 07:00 يــــــوالـــــــى

په دې خاطر چې د پښتون افغان ملت تر ميان واټڼ راكم او اړيكې ټينګې شي او دوي ټول يو د بل په ښه او بده خبر شي د كوهار له لاري يو وړوكى ګام پورته ......


27.09.2008 12:57 ورغاړيوتې هم شم !

چې سترګي توري كړې لكۍ ورپرېږدې<br /> خبر يې زما په كـــــــــمـــــــــــــزوري جانانه .................................. !<br />


25.09.2008 09:14 يوڅوسپېڅلي عكسونه !

يو څو داسي عكسونه چې زماپه اند بېخي لږ كسان به يې په ديد مشرف سوي وي زما يو ډېر ګران ملګري نظام الدين چې د چترال د جنت نما ناوې د اووير د كلي اوس


23.09.2008 14:56 لیونی !

ما چه اظهار ورته د مینی کوه<br /> لکه د ګل به غوړیده لیونی ........................................... !


23.09.2008 12:18 ما به هم درسره بيايې !

مـــــوږ يـــــــې نــــه كــــوو يــــاري <br /> چـــــي خلــــك خــــوا پـــه بــــدوي .......................................... !


23.09.2008 11:50 د درمان يوه خوږه غزل

خداى خبر دى چې مني به يې كه نه خو!<br /> ورته كړى مې د مينې نه وړانديز دى .................................... !<br />


23.09.2008 11:38 دمینی رنګ !

ستا په اننګو کی<br /> چه د چا د وینی رنګ دی<br /> زما د پاکی مینی<br /> حقیقت پکی څرګند دی ............................... !


22.09.2008 13:23 مـــــيــــنـــــه ؟

زه په لسم ټولګي كښې ومه ،په پوره كال كې دې داسې ورځ نه وي راغلې چې زه د ې چا د كيميا، رياضي، فزيك او هندسې په ساعتونو كښې په ټولګي كې ...................


22.09.2008 13:13 د دا نورو به څه چاره كوم ؟؟؟؟

كـــــــــــــــه راځـــــــي نـــازك د راســــــي <br /> پـــه شپــــو ځنــــډ څـــلــــه كښېبــــــاسي ....................................!


20.09.2008 05:22 غزل !

ستا واورين،واورين رخسار چې وګورم<br /> ټکنده غرمه کې مې ساړ ه وشي .............................. !


19.09.2008 14:43 ملګرتيا ده كه د ................... ؟

مادرته ويل پوره بې نكړې<br /> د يارانې خبري ګراني دي مينه ............................. !


10.09.2008 10:37 ما دا ورځ له خدايه غوښته ................ !

خــداي بــه دي زلفـــي پـه لاس راكــړي<br /> مــــــــــــــاتــه د كلــــي ماشومـــان دعـــا كوينـــه ..................................................... !<br />